Místní šetření a terénní práce

Provádím místní šetření na celé provozovně, posouzení stavu zdrojů s ohledem na předpisy v ochraně ovzduší a řadu dalších souvisejících služeb.

Konkrétně například:

  • Vypracování studie o stavu provozovny ve vztahu k povinnostem v ochraně ovzduší.
  • Revize a zjištění všech výstupů ze zdroje (bodové, liniové, plošné, nepřímé apod.).
  • Revize a zjištění všech instalovaných odlučovačů na zdroji, jejich stavu a zajištění správné funkce.
  • Vypracování Blokového schématu zdrojů znečišťování ovzduší.
  • Klasifikace všech technologií mezi zdroje znečišťování ovzduší. Všechny zdroje v provozovně je nutno klasifikovat a zařadit mezi malé, střední, velké či zvláště velké zdroje.
  • Stanovení emisních limitů a podmínek provozu dle platných předpisů. Posouzení schopnosti plnit emisní limity a podmínky provozu.
  • V případě překročení emisních limitů či neplnění podmínek provozu rozbor situace a nástin možných řešení.
  • Kontrola všech právních aktů, vydaných orgány ochrany ovzduší (ověření jejich právní moci).
  • Kontrola bezpečnostních listů a posouzení souladu s platnými předpisy či komentář případného dopadu obsahu BL na ovzduší.