Odborné posudky

Při výstavbě nových zdrojů znečišťování ovzduší, při změnách stávajících zdrojů, při změnách paliv a surovin a při dalších činostech je nutné získat povolení příslušného orgánu ochrany ovzduší, většinou místně příslušného Krajského úřadu.

Při umístění, výstavbě nových zdrojů či změnách zdrojů apod. Vám zajistím:

  • Vypracování Odborných posudků, zajištění Rozptylových studií v oblasti ochrany ovzduší.
  • Vypracování žádostí dle zákona č. 201/2012 Sb. – žádost o vydání Závazného stanoviska KÚ/MHMP ke změně stavby zdroje, žádost o vydání povolení provozu, případně změny povolení provozu zdroje.
  • Vypracování Provozních řádů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 415/2012 Sb. Jedná se o povinnou součást žádosti o vydání povolení nebo změny povolení provozu některých zdrojů znečišťování ovzduší.
  • vypracování Provozní evidence zdrojů znečištování  ovzduší dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 415/2012 Sb.